About the Site

В края на 2007 г. направих първия си блог – в Blogger. Всъщност и той се казваше Boris Domain.

Може да се каже, че настоящият сайт е нещо като негов приемник (прехвърлил съм си почти всички постове от него). В началото го използвах само да споделям някои мои мисли или интересни материали, които съм открил в интернет и са ми допаднали. Постепенно се запалих все повече и повече по този тип уеб комуникация и възможностите, които ми даваше развитието на феномена Web 2.0. Започнах да обогатявам блога и откъм съдържание и откъм уеб приложения към него. Променях го постоянно, опитвах се да го оптимизирам (дори веднъж така го „оптимизирах”, че Google ми наложи временен бан), експериментирах с най-различни хакове и апликейшъни. Трябваха ми около 2 години за да се почувствам „в час” с новите уеб технологии, с управлението на различните блог платформи и с присъствието ми в т.нар. Блогосфера. Направих си още няколко блога, създадох  си профили в десетки социални мрежи – и български и световни.

В крайна сметка в мен най-после изкристализира идеята  – как да изглежда и какво да представлява новия ми уебсайт. Освен типичен блог, исках той да се превърне в една своеобразна медия, която да представя всичко най-интересно и актуално от сферата, условно наречена „Marketing Creative”,  да предлага богати възможности за коментиране, споделяне и интерактивна комуникация. Искаше ми се по някакъв начин да обединя, събирайки на едно място част от блоговете и уеб проектите ми.

Този уебсайт е началната стъпка към реализацията на идеята ми, която без съмнение, ще се развива и надявам се, обогатява все повече. Естествено, основното и най-важното е съдържанието. Разделил съм го на 2 главни категории: Blog и Posts in English.

В Blog публикувам мои авторски материали на български език, мои коментари или интерпретaции на  постове от чужди блогове и сайтове, които по някакъв начин са ме заинтригували и впечатлили.

В Posts in English споделям, със или без коментар,  директно части от постове в  чужди сайтове и блогове (на английски език), за които съм преценил че са значими от моя гледна точка и съдържанието им си заслужава да бъде разпространено и популяризирано. Естествено с ясно позоваване, посочване и линкване на първоизточника.

Страницата Marketing Creative Lab е посветена на моята виртуална консултанска активност най-вече  в сферата на Маркетинг 2.0 и на бъдещите ми лични проекти, които засега са все още в идейна фаза.

И естествено, в страницата About me може да откриете почти всичко за мен – и като житие и битие (виртуално и реално), и като снимки и видео.

Цялото съдържание на Boris Domain се публикува под Creative Commons license Attribution Noncommercial Share Alike 2.5

И накрая, но не по важност – специално голямо Благодаря на Валентин Вълов, Велина Парапанова, Йордан Йотов и Оги Младенов за подкрепата!

Още едно благодаря специално за Олег Петров!

Надявам се, да се чувствате комфортно и приятно в Boris Domain пространството.

Борис Луканов

At the end of 2007 I made my first blog – in Blogger. Actually, its name was again Boris Domain and can say that this site is in some way a successor. (I have transferred almost all of the posts). In the beginning I used it only to share some of my thoughts or interesting material I found on the internet and I have been impressed. Gradually I entered on more and more in this type of web communication and opportunities gave me the development of the phenomenon of Web 2.0. I started to enrich the blog and concentrate both – from the content side and web applications to it. I have changed it constantly, trying to optimize more and more (once even I “optimized” it in such way, so Google punish me with temporary ban), experimented with various hacks and applications. I needed about 2 years to feel myself “in an hour” with the new web technologies, with capability to manage various blog platforms and with my presence of the Blogosphere space. I made a few more blogs, registered my profiles in dozens of social networks – Bulgarian and Worldwide.

Ultimately, in my mind finally took shape the idea – how to look and what to present my new website. In addition to typical blog, I  wanted it to become a unique medium, which represents all the most interesting and topical area called “Marketing Creative”, to offer ample opportunities for commenting, sharing and interactive communication. I wanted to find some way to merge, bringing together some of the my existing blogs and web projects.

This website is the initial step to realizing of my idea, which no doubt will evolve and hopefully, more and more enriched. Naturally, the main and most important point is the content. I split it in 2 main categories: Blog and Posts in English.

In the Blog I post my own publications in Bulgarian, my comments or interpretations of the other people’s blog posts, which somehow I have been intrigued and impressed.

In the Posts in English I share, with or without comment, directly parts of posts from the  other people’s websites and blogs (in English) which I considered to be significant from my point of view and its content deserves to be disseminated and promoted. Of course, with a clear reference and link to the originator.

Marketing Creative Lab page is dedicated to my virtual consulting activity mainly in the field of Marketing 2.0 and my future personal projects that are currently still at the conceptual stage.

And naturally, in the About me page you can find almost everything about me and my life (virtual and real) and pictures and video as well.

All content of Boris Domain is under Creative Commons license Attribution Noncommercial Share Alike 2.5

And the last but not the least – special and Big Thank’s for support to Valentin Valov, Velina Parapanova, Jordan Jotov, and Ogi Mladenov!

And especially to Oleg Petrov as well!

So, I hope you feel comfortable and peaceful in the Boris Domain space.

Boris Loukanov


Boris Loukanov
Marketing Creative Lab
Marketing & PR Consultant
Boris Loukanov – Digital Marketing Consultant, Web Communications and New Media Specialist, PR & Advertising Expert, Internet Geek, Citizen Hacktivist, Blogger
Sofia
Bulgaria
me@borisloukanov.com