Marketing Creative Lab

Marketing Creative Lab е името на моята консултанска активност.

Идеята ми е, с моите натрупани досега и постоянно обновяващи се, опит, знания и умения в сферата на съвременните интегрирани маркетингови комуникации, да предложа на пазара един нов и по-нестандартен подход в създаването на модерни маркетингови стратегии и изпълнението на ефективни комуникационни кампании за потенциални клиенти, които са готови да разчупят традиционните и остарели рамки на бизнес-политиката им.

За последните 20 + години съм работил като журналист (в печатни и електронни медии), като мениджър в рекламни, ПР агенции, в криейтив студиа, като ръководител на проекти по линия на EU и WB и като частен консултант.
Имам опит в бизнеса с корпоративни клиенти, държавни и общински институции, неправителствени и браншови организации, политически партии и консултантски компании – както в България, така и в чужбина. Сред тях – Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Anteon Co, Liguria International, Coeclerici, British American Tabaco, EUROMILL, KMPG, USAID, Bridge Consort, Консултативен комитет на италианските предприемачи в България (CCIIB), Посолство на република Италия в България, Италиански институт за външна търговия (ICE), Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, НЗОК, Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване, НИКАС, Витахерб, Национална асоциация на жените с онкологични заболявания, Българско дружество за защита на птиците, СДС, НДСВ, ПП Зелените, Столична община, Камара за визуална комуникация и защита на околната среда и мн.др.

Сред учредителите на Асоциация Разследващи журналисти съм, бях един мандат и член на УС на Асоциацията на рекламните агенции – България (АРА).

Освен двете ми магистратури по “История и География” и по “ПР и Реклама”, имам допълнително специализации в сферата на маркетинга, рекламата, комуникационния дизайн, журналистиката, евроинтеграцията, политическата комуникация и човешките права към IPRA Лондон, ISIA Флоренция, Inbound Marketing Univercity, Institute for democracy in Eastern Europe – Варшава, Центъра за развитие на медиите, Фондация „Достъп до информация”, Фондация „Конрад Аденауер”, Marketing Innovation Forum, WEBIT – с участието на безспорни авторитети като Филип Котлър, Серджо Зийман, Ранд Фишкин, Джей Конрад Левинсън, Кевин Робъртс, Мартин Линдстрьом, Боб Гарфийлд, Пол Холмс, Едуард де Боно, Робин Шарма, Дрейтън Бърд, Майкъл Лийндер, Браян Трейси, Луиджи де Марки и др.

Имам сертификации “Inbound Marketing Certified Professional” и “Google AdWords Certified Professional”.

Преподавал съм “PR and Communication skils” на семинари, организирани от Пакта за стабилност в Югоизточна Европа и по линия на редица комуникационни проекти в България.
Владея английски и руски език, справям се с френски и италиански.

Последните години следя активно всичко най-актуално, което се случва по света в сферата т.нар. Web 2.0 пространство и съответно – раждането и развитието на концепцията Маркетинг 2.0 и въобще бумът на дигиталния маркетинг и интернет комуникациите – феномени, които поставиха на ново ниво и предизвикаха радикално преосмисляне на досега съществуващите закони и правила в сферата на Рекламата, Връзките с обществеността и Маркетинговите комуникации като цяло.

Всички тези съвременни тенденции обаче са все още твърде далеч от родната българска пазарна действителност. Може би тук-там могат да се открият плахи и несигурни опити за прилагането им, в повечето случаи твърде непрофесионално. Но рано или късно няма как те да не стигнат и до България и то в пълната им сила. Това е Бъдещето на модерния маркетинг. И който рискува и им обърне сериозно внимание Сега, Утре ще е далеч пред конкурентите си.

Точно затова стигнах до идеята за Маркетинг Криейтив Лабда помогна поне с мъничко на Бъдещето да се позабърза…
Така че, ако ви е станало интересно, не се колебайте да ми пишете! Сега! 🙂

(Писано 2011 г.)

Mobile.: 0887-602-707

Mailme@borisloukanov.com

Адрес: 1612 София, бул. “Цар Борис III” № 85

 

Marketing Creative Lab  is the name of my  consulting activity.

My idea is, with my accumulated so far and constantly updating, experience and expertise in the field of modern integrated marketing communications, to offer the market a new and unconventional approach to the creation of new marketing strategies and implementation of effective communication campaigns – for customers who are willing to break the traditional and outdated frameworks of their corporate policy.

For the past 15 years I worked as a journalist (both in print and electronic media), as a manager in advertising, PR agencies, creative studios, as Project manager under the EU and the WB projects and as a private consultant.
I have experience in business with corporate clients, government and municipal institutions, NGOs and professional organizations, political parties and consulting companies – both in Bulgaria and abroad. Among them – Pfizer, Roche, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Anteon Co, Liguria International, Coeclerici, British American Tabaco, EUROMILL, KMPG, USAID, Bridge Consort, the Advisory Committee of Italian entrepreneurs in Bulgaria (CCIIB), Embassy of the Republic of Italy in Bulgaria Italian Foreign Trade Institute (ICE), Ministry of Health, Ministry of Justice, National Health Insurance Fund, International Institute for Health and Health Insurance, NIKAS, Vitaherb, National Association of Women with cancer, Bulgarian Society for the of Birds Protection, UDF, NMSS, PP Greens, Sofia Municipality, Chamber of visual communication and environmental protection and many others.

I am among the founders of the Association of Investigative Journalists and I had a mandate as a member of the Board of the Association of Advertising Agencies – Bulgaria (ARA).

In addition to my two majors, “History and Geography” and “PR and Advertising”, I have additional specializations in the fields of marketing, advertising, communication design, journalism, EU integration, political communications and human rights – at the IPRA London, ISIA Florence, Inbound Marketing Univercity, Institute for democracy in Eastern Europe – Warsaw, Center for Media Development, Foundation “Access to information”, Foundation “Konrad Adenauer”, Marketing Innovation Forum, WEBIT – involving the indisputable authority as Philip Kotler, Sergio Zyman, Rand Fishkin, Jay Conrad Levinson, Kevin Roberts, Martin Lindstrom, Bob Garfield, Paul Holmes, Michael Leander, Draiton Bird, Robin Sharma, Edward de Bono, Brian Tracy, Luigi De Marchi and others.

Certifications I own: Inbound Marketing Certified Professional” и “Google AdWords Certified Professional”.

I have worked as a Lecturer and Trainer on “PR and Communication skils” in the seminars organized by the Stability Pact for Southeastern Europe and through a number of communication projects in Bulgaria.
Fluent in English and Russian languages, deal with French and Italian.

The last years I am very active and addicted on researching of all relevant and actual information about what is happening in the world of Web 2.0 space, respectively – the birth and development of the Marketing 2.0 concept and Digital Marketing and Internet Communications in general – phenomena which set a new level and prompted a complete and radical rethink of existing laws and regulations in the field of advertising, public relations and marketing communications in general.

All these modern trends, however, are still very far from Bulgarian market realities. Maybe can be found timid and uncertain attempts to implement them, in most cases in very unprofessional way. But sooner or later there’s no way, they will not skip Bulgaria and will entrance in full force. This is the Future of modern marketing. And who risk and give them serious consideration Now, Tomorrow will be far more than its competitors.

That’s why I got the idea for Marketing Creative Lab – to help at least a bit of the Future to quicken…
So, if you are interested, do not hesitate to contact me! Go on! 🙂

(Written in 2011)

Boris Loukanov
Marketing Creative Lab
Marketing Consultant
Boris Loukanov – Marketing Consultant, Web Communications & New Media  Specialist, PR & Advertising Expert, Digital Geek, Citizen Hacktivist, Blogger
Sofia
Bulgaria
Mobile.: 0887-602-707

Contact me

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject

    Your Message