Днес ПП Зелените публикуваха предизборната си политическа платформа.
Ето някои от по-интересните моменти в нея:

Ние, ЗЕЛЕНИТЕ искаме:

ДА ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Да въведем механизми на пряка демокрация като коректив на представителната власт, за гражданско участие в процеса на взимане на решения на законодателната и изпълнителната власти.
Ново законодателство, осигуряващо пряко участие на гражданите в управлението.
Гражданите да имат възможност да инициират национален референдум с подписка от 50 000 избиратели.
Да изградим независима, отговорна и справедлива съдебна система, да се премахне контрола на парламента и президента върху съдебната власт.
Лустрация на основата на принадлежност и/или сътрудничество към структурите на тоталитарния режим.
Да бъде създадена постоянна изборна национална и местна администрация и Изборен кодекс.
Да бъдат намалени депозитите за участие на изборите до 5 минимални работни заплати.
Административна и финансова децентрализация.
Солидарна индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи на управление при констатирано накърняване на обществения интерес.
Създаване на процедура за отзоваване на депутати, кметове, кметски наместници и общински съветници.

ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА НА БЪЛГАРИЯ

Пълна трайна забрана на ново строителство във физически незастроени територии и за изграждане на нови селищни образувания в зоните от мрежата НАТУРА 2000.
Да се въведе независима процедура по Оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка и оценка за съвместимост.
Въвеждане на „въглероден данък”, чрез който да се изпълни принципът “Замърсителят плаща”.
Промени в Наказателния кодекс и инкриминиране на умишлената жестокост над животните.
Зелената икономика и зелени работни места.
Екологична или „зелена“ данъчна реформа.
Преструктурирането на българската енергетика за целите на нисковъглеродната икономика.
Цялостна ревизия на енергийното законодателство и законодателството по климата.
Реализация на концепцията „Нулеви отпадъци”.
Въвеждане на работеща система за разделно събиране на битовите отпадъци.

ЗА ДА ОСТАНАТ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

Общество и социална солидарност
Защита на гражданските и политическите права

Премахване на всяка форма на дискриминация и социална изолация на хора в обществения, икономически и политически живот на България на основание на раса, пол, възраст, етнос, националност, религия, здравословно състояние, политически убеждения и сексуална ориентация.
Приравняване на правата на жертвите на комунистическия режим с тези на ветераните от войните.
Защита на интелектуалната собственост в посока към отказ от държавно преследване на обикновените интернет потребители.

България в Европа и света
ЕС да си осигури енергийна независимост чрез обща енергийна политика и стратегия.
Блокиране изграждането на нови ядрени мощности.
Приемане на споразумение, което да продължи постигнатото с Протокола от Киото и да очертае следващи и по-строги цели в борбата срещу промяната на климата, засилване на солидарната международна отговорност по глобалните екологични проблеми.

Изтеглете пълния текст на Политическата предизборна платформа на Зелените тук.

Кои са кандидатите на Зелените по избирателни райони? Вижте тук.